Aydınlatma Metni
Şirket politikası
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA KISA AYDINLATMA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kişisel veri olarak kabul edilebilecek şahsınıza ait her türlü bilgi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, aşağıda belirtilen kapsam ve sınırlar çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz ADALYA TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Kısaca ADALYA TOBACCO) tarafından işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, KVKK’da bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu kapsamda şirketimiz ile ürün veya hizmet alan kişi, temsilcisi ve çalışanı (Müşteri veya Potansiyel Müşteri), tedarikçi, tedarikçi çalışanı veya yetkilisi, çalışan, çalışan adayı ve stajyer, hissedar/ortak, ziyaretçi (Kişisel Veri Sahiplerine ilişkin açıklamalar Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın 1.2. sayılı bölümünde yer almaktadır.) sıfatları ile paylaştığınız:

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, imza sirküleriniz, vergi kimlik numaranız ve burada sayılmamakla beraber kimliğinizi belirlemeye yarayan diğer tüm kişisel verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, e- posta adresiniz ve varsa diğer iletişim bilgileriniz,
 • Şirketimizce özlük işlemleri ve mesleki deneyiminizin ölçülmesi faaliyetleri kapsamında kullanılan: özgeçmiş bilgisi (CV), eğitim bilgileriniz, sertifika ve yetkinlik belgeleri vb. mesleki eğitim bilgileriniz, SGK hizmet dökümleri ve diğer benzeri kişisel verileriniz,
 • Hakkınızdaki maaş haczi bildirimleri, haciz ihbarnameleri ve dava dosyası bilgileri,
 • Muayene, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, reçete, rapor ve benzeri sağlık bilgileriniz,
 • Banka hesap-IBAN numaranız ve benzeri finansal verileriniz;
 • Sesli görüşme kayıtlarınız, e – posta, sosyal medya, WhatsApp ve benzeri yollarla doğrudan şirketimizle veya şirket yetkililerimiz ile iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması adına iş yerimizde alınan ses ve görüntü kayıtları,
 • İşlem güvenliği faaliyetleri kapsamında tutulan IP adresi, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileri, bilgisayar ve maillere ait kullanıcı adı ve şifre bilgileri, çerez kayıtları,
 • Ürün sipariş ve onay bilgileri, sözleşme bilgileri, ürün teslimat ve fatura bilgileri vb. diğer müşteri işlem verileri,

  Ve burada sayılmamakla birlikte şirketimiz tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olacak şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmakta, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve şirketimiz KVKK Politikası kapsamında belirlenen süreler kadar muhafaza edilmektedir.


Bu aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; Şirketimizce işlenmekte olan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, aktarım amaçları ve kimlere aktarılabileceği, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri mümkün olan en kısa ve açık şekilde bilgilendirmektir.

(Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi hakkında detaylı bilgiye Şirketimizin www.adalyatobacco.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.)

a) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlendiği/İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, genel olarak:

 • İnsan kaynakları operasyon ve süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Tedarik zinciri operasyon ve süreçlerinin yerine getirilmesi,
 • Satış işlemleri ve müşteri ilişkileri yönetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket tesis ve bilgi güvenliğinin temini,
 • Mevzuata uyum ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetlerinin icrası,
 • Şirket faaliyet ve politikalarının icrası,

  Amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiyi Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın 2.4. sayılı bölümünden ulaşabilirsiniz.

b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından, hukuka uygun olarak elde edilen kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak; Hakim şirketimize, Grup şirketlerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ürün ve hizmet alan gerçek ve tüzel kişilere, şirketimizin hissedar/ortaklarına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılmasında ilgili kişinin açık rızasının alınması esastır. Ancak kişisel verilerin KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasında ve yeterli önlemlerin alınması kaydıyla 6. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmesi mümkündür.
Kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin detaylı bilgiye Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın 4. bölümünden ulaşabilirsiniz.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Şirketimizin internet sitesi; e-posta, WhatsApp ve benzeri sosyal medya uygulamaları; SMS’ler ve sesli aramalar; müşteri görüşmeleri; şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular; Şirketimizin insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, muhasebe, fiziksel mekan güvenliği, satın alma, satış ve benzer faaliyetleri kapsamında tarafınızdan, hukuken zorunlu olması durumunda açık rızanız da alınarak, talep edilen kişisel verilerinizin şirketimizle yazılı olarak veya çeşitli iletişim kanalları kullanılarak paylaşılması durumunda, destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kurum, kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi gereğince Kişisel Veri Sahibi olarak haklarınız sırasıyla:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecek ve ancak söz konusu ücretin ödenmesi durumunda başvurunuz değerlendirmeye alınacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi gereğince yapacağınız yazılı başvurunuzu Şirketimize iletebileceğiniz yöntemler şu şekildedir:

www.adalyatobacco.com.tr adresinde bir örneği bulunan İlgili Kişi/Veri Sahibi Başvuru/Talep Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra işbu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak üzere kendinizce düzenlenen ıslak imzalı dilekçenizi;

 • Şirketimize ait: Kemalpaşa OSB Mahallesi, 16. sokak No:2, 35730 Kemalpaşa/İzmir adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim ederek veya aynı adrese Noter aracılığıyla göndererek,
 • info@adalyatobacco.com.tr adresine kişisel mail adresiniz üzerinden göndererek, (Kişisel mail adresi aracılığıyla Şirketimize ulaştırılan başvurular için kimliğinizin belirlenmesi adına 7 gün içerisinde tarafınızla iletişime geçilecektir.)
 • adalyatobacco@hs06.kep.tr adresine Güvenli Elektronik İmza ile imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz üzerinden göndererek,

  tarafımıza ulaştırabilirsiniz.


Kişisel veri sahibinin hakları, hakların kullanılması ve değerlendirilmesine ilişkin detaylı bilgiye Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın 7. bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, Teşekkür Ederiz.